Executive Committee 2023

CHAN TAI-HUI JASON, SC

PRESIDENT

CHIA BOON TECK

Vice President

LISA SAM HUI MIN

Vice-President

MICHAEL S. CHIA

Treasurer

LOW YING LI, CHRISTINE

SUI YI SIONG

FOO GUO ZHENG BENJAMIN